عنوان نویسنده کلیک ها
Programming Language/طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی نوشته شده توسط علیرضا عظیمی کلیک ها: 177
ITSM/مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات نوشته شده توسط علیرضا عظیمی کلیک ها: 132
ITPM/کنترل و مدیریت پروژه فناوری اطلاعات نوشته شده توسط علیرضا عظیمی کلیک ها: 168
Advanced Operating System/سیستم عامل پیشرفته نوشته شده توسط علیرضا عظیمی کلیک ها: 198
Network Security/امنیت شبکه نوشته شده توسط علیرضا عظیمی کلیک ها: 180
ITEngineering2_CourseOverview /مهندسی فناوری اطلاعات 2 نوشته شده توسط علیرضا عظیمی کلیک ها: 147
SoftwareEngineering2_CourseOverview /مهندسی نرم افزار 2 نوشته شده توسط علیرضا عظیمی کلیک ها: 1233
SoftwareEngineeringLab CP/برنامه درسی آزمایشگاه مهندسی نرم افزار نوشته شده توسط علیرضا عظیمی کلیک ها: 1242
computer Application نوشته شده توسط علیرضا عظیمی کلیک ها: 417