دروس/ دوره تدريس شده(مقطع کارشناسی)

نام درس / دوره

دانشگاه /مرکز- سال

مهندسي نرم افزار 1

دانشگاه علم و صنعت(85-87)،پیام نور ساری(84-87) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری(86-تاکنون)، دانشگاه طبری بابل(86-92)، دانشگاه روزبهان ساری(85-90)

مهندسي نرم افزار 2

پیام نور ساری(84-87) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری(86-تاکنون)، دانشگاه طبری بابل(89-92)

مهندسي نرم افزار(كارشناسي ناپيوسته)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری(86-تاکنون)، دانشگاه طبری بابل(86-92)، دانشگاه روزبهان ساری(85-90)

مديريت و كنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری(91-تاکنون)، دانشگاه طبری بابل(92-88)

طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي

پیام نور ساری(84-87) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری(85-تاکنون)، دانشگاه طبری بابل(86-92)

اصول طراحي پايگاه داد ها

دانشگاه علم و صنعت(85-87)،پیام نور ساری(84-87) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری(85-90)، دانشگاه طبری بابل(86-92)

مهندسي فناوري اطلاعات 1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری(86-91)، دانشگاه طبری بابل(88-92)

مهندسي فناوري اطلاعات 2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری(91-تاکنون)، دانشگاه طبری بابل(89-92)

تجارت الكترونيكي

دانشگاه طبری بابل(89-92)

مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری(92-تاکنون)، دانشگاه طبری بابل(89-92)

سيستم عامل

دانشگاه علم و صنعت(85-87)،پیام نور ساری(84-87) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری(85-87)

شبكه هاي كامپيوتري

پیام نور ساری(84-87) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری(86-87)

مدار منطقي

پیام نور ساری(84-87)

مهندسي اينترنت

پیام نور ساری(84-87) ، دانشگاه طبری بابل(89-91)

 

دروس/ دوره تدريس شده(مقطع کارشناسی ارشد)

نام درس / دوره

سال

مدیریت پروژه مهندسی نرم اقزار

92- تا کنون

مهندسي نرم افزار پیشرفته

93- تا کنون

امنیت سیستم های نرم افزار

93- تا کنون

امنیت شبکه های کامپیوتری

92- تا کنون

اصول کاربرد کامپیوتر و چشم انداز IT

93- تا کنون