باسمه تعالی

جدول زمان بندی انجام فعالیتهای درس آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

مدرس : علیرضا عظیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

جلسه

موضوع فعالیت کلاس

پیش نیاز مطالعاتی

تمارین پیش نیاز

مستندات قابل تحویل

توضیحات

یک

مروری بر مهندسی نرم افزار (تعاریف، مفهوم سیستم، تبیین نقشه راه فعالیت کلاسی، آشنایی با متدولوژی ها)

مطالعه تا صفحه 14 جزوه- ابتدای شناخت نیازمندی ها

---

---

پرسش کلاسی- بحث وبررسی موضوعات

دو

شناخت نیازمندی ها- استخراج نیاز (1)

مطالعه تاصفحه 47-ابتدای تحلیل نیاز

---

---

پرسش کلاسی- بحث وبررسی موضوعات

سه

شناخت نیازمندی ها- استخراج نیاز (2)

مطالعه تاصفحه 47-ابتدای تحلیل نیاز

انجام روشهای مختلف شناخت نیازمندی-تعیین هدف پروژه- شرح مساله

گزارش شماره یک بصورت یک فایل PDF

20 نمره

چهار

تحلیل نیاز (1)

مطالعه تاصفحه 56 جزوه- ابتدای تعیین اکتورها بر اساس اکتورها

---

---

بررسی مشکلات گزارش شماره یک

پنج

تحلیل نیاز (2)

مطالعه تاابتدای صفحه 74 (مراحل پروژه)

استخراج موردهای استفاده

مستند شرح مورد استفاده (گزارش 2)

10 نمره

شش

آموزش رشنال رز-دیدگاه مورد استفاده

مطالعه تا صفحه 92(دیاگرام فعالیت)

ترسیم دیاگرام مورد استفاده

مستند UseCase Diagram در قالب فایل رشنال

20 نمره

هفت

آموزش رشنال رز- دیدگاه مورد استفاده

مطالعه تا صفحه 97 (ابتدای فصل3)

ترسیم دیاگرام فعالیت

مستند Activity Diagram در قالب فایل رشنال

10 نمره

هشت

آموزش رشنال-دیدگاه منطقی

مطالعه تا صفحه 111 (مدل ارتباطی کلاسها)

ترسیم دیاگرام توالی، دیاگرام همکاری

مستند Sequence Diagram و Collaboration Diagram در قالب فایل رشنال

30 نمره

نه

آموزش رشنال – دیدگاه منطقی

مطالعه تا صفحه 120

ترسیم کلاس دیاگرام و مدل طراحی

مستند Class Diagram و طراحی چند لایه ای

30 نمره

ده

آموزش رشنال – دیدگاه منطقی

مطالعه تا صفحه 157

ترسیم دیاگرام حالت

مستند StateChart Diagram در قالب فایل رشنال

10 نمره

یازده

آموزش رشنال- دیدگاه قطعات و دیدگاه استقرار

مطالعه تا صفحه 181

ترسیم نمودار پیمانه (قطعات)-ترسیم دیاگرام نصب

مستند Implementation Model در قالب فایل رشنال

10 نمره

 

نکات زیر در برگزاری هرچه بهتر کلاس و انجام تمارین مفید است:

  • کلیه دانشجویان محترم می بایست حتما به گروههای 2 نفره تقسیم شوند. به هیچ عنوان گروه یکنفره نخواهیم داشت.
  • کلیه تمرینها می بایست قبل از تشکیل هر جلسه ازکلاس آماده باشد. برنامه هر جلسه بدین صورت است که بعد از تدریس موضوع هر جلسه (حدودا 30 دقیقه) هریک از تمرینها بازدید شده و رفع اشکال می گردد. دانشجویان محترم می بایست در فرصت باقی مانده به تصحیح تمرینها و رفع اشکالات احتمالی بپردازند.
  • جزوه درس آزمایشگاه مهندسی نرم افزار که بصورت PDF در اختیار قرار می گیرد به گونه ای تهیه شده است که کلیه توضیحات ممکن را دارا است. لذا دانشجویان محترم با مطالعه دقیق و عمقی مطالب جزوه، قادر خواهند بود تمرینها را انجام دهند.
  • نحوه ارزشیابی بدین صورت می باشد:
  • 14 نمره از کل فعالیتهای کلاسی (کل فعالیتها 140 امتیاز دارد که با ضریب 10 درصد محاسبه می شود)
  • 2 نمره حضور در کلاس
  • 4 نمره ارزشیابی استاد(نظم در انجام تمارین، عدم تاخیر و یا تعجیل در ورود و خروج کلاس، شرکت در موضوعات کلاسی، کمک به گروههای دیگر با نظر استاد و ...)
  • در صورتی که تمرینها دارای اشکالاتی باشد و دانشجویان نمرات پایینی دریافت نمایند، تا انتهای ترم فرصت برای جبران نمره وجود دارد. در واقع روند انجام پروژه ها به صورت تکاملی است.
  • در صورتی که گروهی تمرین مورد نظر را در زمان مناسب(طبق جدول زمانبندی) تحویل ننماید به ازای هر جلسه تاخیر در تحویل تمرین 5/0 نمره از نمره پایان ترم کسر خواهد شد.